Jesteś tutaj: Strona główna > Uczniowie > Egzamin zawodowy
Dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 

"Stary" egzamin zawodowy

Kto może przystąpić do „starego” egzaminu zawodowego?‎
‎„Stary” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę PRZED 1 ‎września 2012 r. i będzie przeprowadzany  do roku szkolnego 2016/2017 . Po tym terminie, ‎zdający mogą przystąpić do „nowego” egzaminu zawodowego.
Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla absolwentów:‎ techników, szkół policealnych.‎

Co sprawdza "stary" egzamin zawodowy?
„Stary” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą ‎oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu.
Zakres wiadomości i umiejętności został ustalony w standardach wymagań będących ‎podstawą przeprowadzania egzaminu.
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory ‎dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

Kiedy przeprowadzany jest „stary” egzamin zawodowy?‎
Dla absolwentów
wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy ‎uzyskają świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu egzamin 2015 r. ‎odbędzie się w poniższych terminach:‎‎

  • Etap pisemny ‎15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół ‎prowadzących kształcenie zawodowe.
  • Etap praktyczny od 16 do 19 czerwca 2015 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i ‎szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika.

Do kiedy można się zgłosić na egzamin?‎
Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia do 30 września roku szkolnego w ‎którym zamierzają przystąpić do egzaminu (jeśli przystępują w sesji styczniowej) lub do 20 ‎grudnia (jeśli przystępują w sesji czerwcowej).‎

Jak wygląda „stary” egzamin zawodowy?‎
Egzamin zawodowy składa się z etapu pisemnego i etapu praktycznego.‎

Jak wygląda etap pisemny?‎
Etap pisemny trwa 120 minut i składa się z dwóch części:‎

  • części pierwszej – 50 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla ‎zawodu,‎
  • części drugiej – 20 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności związane z ‎zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.‎

Wszystkie zadania są zadaniami zamkniętymi, zawierającymi cztery odpowiedzi do ‎wyboru, z których tylko jedna ‎odpowiedź jest prawidłowa.

Jak wygląda etap praktyczny?‎
Etap praktyczny trwa 180 minut i polega na opracowaniu projektu realizacji określonych prac‎.

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin?‎
Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, należy uzyskać:

  • z etapu pisemnego – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania z części I oraz ‎co najmniej 30% z części II, oraz
     
  • z etapu praktycznego – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Jaki dokument otrzymuje się po zdaniu egzaminu?‎
Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje ‎dyplom ‎potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, wydany przez komisję okręgową. ‎Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎‎Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który ‎stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze ‎zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne. ‎ Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne. ‎

 

   Informator o egzaminie zawodowym + errata